Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi (5)

spot_img

Kimi kamu alacaklarının yapılandırılmasına ait teklife nazaran, hesaplanan meblağların taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, müracaat sırasında 6, 9, 12 yahut 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit mühletinden daha uzun bir müddette ödeme yapılamayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda kabul edilen Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Teklifi’ne nazaran, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos 2021’e kadar yönetime başvuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, vilayet özel yönetimlerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek fiyatların birinci taksitinin 30 Eylül 2021’e kadar, Toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı tahsil dairelerine ödenecek meblağların ise birinci taksitinin 31 Ekim 2021’e kadar, öbür taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık devirler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Müracaat ve taksit ödeme müddetlerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde mühlet, tatili izleyen birinci iş günü mesai saati sonunda bitecek. Hesaplanan meblağlar peşin yahut taksitler halinde ödenebilecek.

Hesaplanan fiyatların tamamının birinci taksit ödeme mühleti içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak, hesaplanacak meblağların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyattan yüzde 50 indirim yapılacak.

Hesaplanan meblağların tamamının birinci iki taksit ödeme mühleti içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağlar üzerinden yüzde 50 indirim yapılacak.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın yalnızca fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağdan yüzde 25 indirim yapılacak.

Hesaplanan fiyatların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili hususlarda yer alan kararlar gizli kalmak kaidesiyle borçluların müracaat sırasında 6, 9, 12 yahut 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Tercih edilen taksit mühletinden daha uzun bir müddette ödeme yapılamayacak.

Teklifle, ayrıyeten vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve spor kulüplerine yönelik farklı taksit seçenekleri de düzenleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ye bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı sürecine mevzu borç meblağının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi şartıyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün temel alınacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilecek.

Ödenmesi gereken taksitlerin birinci ikisinin müddetinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki yahut daha az taksitin, müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen yahut eksik ödenen taksit meblağlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde birinci taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme artırımı oranında hesaplanacak geç ödeme artırımı ile birlikte ödenmesi kaidesiyle bu düzenlemeden yararlanılacak.

Birinci iki taksitin müddetinde tam ödenmemesi ya da müddetinde ödenmeyen yahut eksik ödenen öbür taksitlerin belirtilen biçimde de ödenmemesi yahut bir takvim yılında ikiden fazla taksitin müddetinde ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek. Bu karar her bir unsur ve alacaklı yönetimler açısından taksitlendirilen alacaklar için farklı ayrı uygulanacak. Taksit fiyatının yüzde 10’unu aşmamak koşuluyla 10 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler için kanun kararları ihlal edilmiş sayılmayacak.

Alacakların, düzenlemenin yayımı tarihinden evvel Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun ve başka kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil kurallarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit fiyatları için borçlular, talep etmeleri halinde bu kanun kararlarından yararlanabilecekler. Bu takdirde tecil koşullarına uygun olarak ödenen taksit meblağları için tecil kararları geçerli sayılacak. Bu formda ödenmiş taksit meblağlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi ortasında geçen müddet için yalnızca ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanacak. Kalan taksit meblağları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve bu alacaklar hakkında kanun kararları uygulanacak.

Daha evvel yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu düzenlemenin kararlarından yararlanabilecek.

Teklife nazaran, düzenlemeden yararlanılarak müddetinde ödenen alacaklara düzenlemenin yayımı tarihinden sonraki müddetler için faiz, gecikme artırımı, gecikme cezası üzere fer’i amme alacağı hesaplanmayacak.

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere mevzu mallar, borçlunun talebi halinde Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun kararlarına nazaran alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Bu talep, ödenmesi gereken fiyatların kanun kararlarına nazaran ödenmesine mahzur teşkil etmeyecek.

Düzenlemeden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve ilgili hususlar uyarınca dava açmamaları yahut açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu kanun kararlarından yararlanabilmeleri için ilgili unsurlarda belirlenen müracaat müddetlerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekecek. Borçlularca, düzenlemeden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek.

Kanun teklifine nazaran; Cumhurbaşkanı, düzenlemeyle öngörülen müracaat ve birinci taksit ödeme müddetlerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ticaret Bakanlığı tarafından fevkalâde politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları Vergi Adap Kanunu’na nazaran zorlayan sebep hali kabul edilenlerin, düzenleme kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı yönetimlere zorlayan sebep hallerinin devam ettiği mühlet içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme müddetleri ile Vergi Metot Kanunu’na nazaran zorlayan sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere zorlayıcı sebep halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme mühletleri, zorlayıcı sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca yahut farklı başka bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Teklife nazaran, kanunun uygulamasına ait metot ve temelleri belirlemede ilgili yönetimler yetkili olacak. Vilayet özel yönetimleri, belediyeler ile YİKOB’lara ilişkin amme alacaklarına ait kararların uygulamasına dair metot ve asıllar ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Son Haberler

Dünya Haberleri

spot_img

Benzer Haberler

ABD’de 2021’in ilk katil eşek arısı görüldü

ABD'de 2020'de Washington'da katil eşek arısı yuvası bulunmuştu. 7 santimetreye kadar uzunluğu ve zehirli bir iğneye sahip olan bu arılar tarım ...

Simülasyon bulmaca oyunu MergeCrafter, Android aygıtlar için çıktı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Fiveamp LLC'nin yaptığıbulmaca simülasyon oyunu MergeCrafter, Android cihazlar için çıkışını yaptı. iOS ...

Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi

Filenin Sultanları, İtalya’da devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN ...

Yaşayan fosil lakaplı balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmada, 420 milyon yıldır var olan yaşayan fosil lakaplı Coelacanth cinsi balığın hakkında yeni bilgiler ...