Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)

spot_img

Katılaşmamış ya da yargı basamağında olan resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanun Teklifi, katılaşmamış yahut dava etabındaki amme alacaklarının yapılandırılmasına ait kararlar içeriyor.

Düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma müddeti şimdi geçmemiş olan ikmalen, resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin yüzde 50’si ile bu meblağa ait faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine, teklifin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kaidesiyle vergilerin ve gümrük vergilerinin yüzde 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme artırımlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle gümrük vergilerine ait gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz mühleti geçmemiş yahut idari itiraz mercilerine ulaşmış tahakkuklar için de bu karar uygulanacak.

İlgisine nazaran istinaf yahut temyiz mühletleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz yahut temyiz yoluna başvurulmuş, karar düzeltme talep mühleti geçmemiş yahut karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklarda, buna nazaran ödenecek alacak asıllarının tespitinde, teklifin yayımı tarihi prestijiyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki meblağ temel alınacak.

Yalnızca vergi cezalarına ve gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ait dava açılmış olması halinde; asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu kanun teklifinin yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması yahut belirtilen müddet ve biçimde ödenmesi koşuluyla tamamı ve bunlara bağlı gecikme artırımları tahsil edilmeyecek.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına ve gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ait verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın yüzde 25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde; onanan kısmın tasdik yahut tadilen tasdike ait karar olması halinde tasdik edilen cezanın yüzde 50’sinin, terkin edilen cezanın yüzde 10’unun, bozulan kısmın yüzde 25’inin belirtilen müddet ve biçimde büsbütün ödenmesi kaidesiyle kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

İhtilaflı para cezalarına da yapılandırma

Teklifle, kanun kapsamındaki idari para cezalarından ihtilaflı olanlar ile kanun kapsamındaki ecrimisillerden ihtilaflı olanlar da yapılandırılıyor.

Alacakların tespitinde temel alınacak olan en son karar, tarhiyata, tahakkuka, idari yaptırım kararına, ecrimisile ait ihbarname, düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve teklifin yayımı tarihinden evvel taraflardan birine bildirim edilmiş olan karar olacak.

Uzlaşma kararlarından yararlanılmak üzere müracaatta bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş yahut uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, lakin dava açma müddeti geçmemiş alacaklar da bu husus kararından yararlanacak.

Bu karardan yararlanılması için husus kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması koşul olacak.

Başlayan incelemeler devam edecek

Düzenlemenin yayımı tarihinden evvel başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk süreçlerine bu kanun teklifinin matrah ve vergi artırımına ait kararları gizli kalmak kaydıyla devam edilecek.

Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması düzenleniyor. Bu karardan yararlanma, ihbarname bildirisine bağlı müracaat ve ödeme mühletleri de belirlenerek kurala bağlanıyor. Ayrıyeten düzenlemeden yararlanmanın genel müracaat müddeti içinde bildiri edilen ihbarnameler için farklı müracaat mühleti ve buna bağlı olarak birinci taksit ödeme müddeti belirleniyor.

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25’ini belirtilen mühlet ve biçimde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin yayımı tarihinden evvel pişmanlık talebi ile verilip ödeme istikametinden kaidelerin ihlal edildiği beyannameler ile tabiatıyla verilen beyannameler için kesilen ve teklifin yayımı tarihi prestijiyle bildiri edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu husus kararları uygulanacak.

Asla bağlı vergi cezalarının bu düzenleme kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu kanun teklifinin yayımı tarihinden evvel ödenmiş olması gerekecek.

Düzenlemenin yayımı tarihinden evvel tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına ulaşan takdir komitesi kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve bildirim süreçleri yapılacak ve belirtilen formda, belirlenen fiyatın büsbütün ödenmesi kuralıyla bu düzenlemenin kararlarından yararlanılacak.

Misal düzenleme, gümrük vergisi için de uygulanacak.

Teklifin yayımı tarihi prestijiyle Vergi Yordam Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma kararlarına nazaran uzlaşma talebinde bulunulmuş, lakin uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe bildiri edilmemiş alacaklar da bu düzenlemeden yararlanacak.

Vergi Yordam Kanunu’nun, pişmanlık ve ıslah başlıklı kararları çerçevesinde beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık artırımı yerine, bu kanun teklifinin yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyatın, belirtilen mühlet ve biçimde büsbütün ödenmesi kuralıyla pişmanlık artırımı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Tabiatıyla verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak fiyat; belirtilen koşullarda büsbütün ödenmesi halinde gecikme faizi ve vergi cezaları alınmayacak.

Emlak vergileri de yapılandırılıyor

30 Nisan 2021 dahil, bu tarihten evvel verilmesi gerektiği halde emlak vergisi bildiriminde bulunmayan yahut vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesinin tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın; belirtilen formda büsbütün ödenmesi koşuluyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme artırımı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Gelir Vergisi Kanunu’nda başka fiyat mükelleflerinin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına ait gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla evvelki periyotlara ait olarak rastgele bir vergi ve ceza aranmayacak.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Son Haberler

Dünya Haberleri

spot_img

Benzer Haberler

ABD’de 2021’in ilk katil eşek arısı görüldü

ABD'de 2020'de Washington'da katil eşek arısı yuvası bulunmuştu. 7 santimetreye kadar uzunluğu ve zehirli bir iğneye sahip olan bu arılar tarım ...

Simülasyon bulmaca oyunu MergeCrafter, Android aygıtlar için çıktı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Fiveamp LLC'nin yaptığıbulmaca simülasyon oyunu MergeCrafter, Android cihazlar için çıkışını yaptı. iOS ...

Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi

Filenin Sultanları, İtalya’da devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti. AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN ...

Yaşayan fosil lakaplı balık 100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl sürüyor

Fransa’da yapılan yeni bir araştırmada, 420 milyon yıldır var olan yaşayan fosil lakaplı Coelacanth cinsi balığın hakkında yeni bilgiler ...